Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

2x “TESLA SOLAR DISC369”

1. Splošne določbe:
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri 2x “TESLA SOLAR DISC369” Organizator: Zakaj Alternativa, d.o.o.Tomšičeva ulica 18, 9000 Murska Sobota, Davčna številka SI: 35660082, Matična številka: 7187033000 (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja do 17. 4. 2020 do 20:59. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.
 
2. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke TESLA SOLAR DISC369. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre.
 
3. Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra traja do 17. 4. 2020 do 20:59. Žreb zmagovalca nagradne igre bo potekal na sedežu izvajalca, dne 17.4.2020.
 
4. Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim in začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletni, starši oz. zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade.S sodelovanjem vsak sodelujoči potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni podatki, ter da se strinja s temi pravili.
 
5. Način sodelovanja:
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook “Teslova Purpurna Plošča in Disk”, kjer pod objavo z najavo nagradne igre objavljene 9.4.2020 sodelujejo tako, da v komentarju označite “tagate” 🙋 osebo za katero veste, da bi bila vesela nagrade, kot je zapisano v objavi. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi strinjanje s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.
 
6. Nagrade:
Na Facebooku bomo podarili 2x “TESLA SOLAR DISC369” pri čemer  paket ne bo presegel vrednosti 42€ neto. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrade predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.
 
7. Žreb zmagovalcev nagradne igre ter obveščanje o nagrajencih:
Žreb nagrajenca na Facebooku bo potekal na sedežu izvajalca nagradne igre. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojega imena na Facebook strani “Teslova Purpurna Plošča in Disk” Izbor nagrajencev je dokončen in pritožba nanje ni mogoča.
 
8. Predaja nagrad:
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 4. in 7. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izbrani, organizatorju v roku 7 dni od objave nagrajencev preko zasebnega sporočila na Facebooku posredujejo svoje podatke. Nagrada bo nagrajencu dostavljena na naslov, ki ga bo posredoval, na stroške organizatorja. Zaradi trenutne situacije bo nagrada odposlana takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je le-ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Izvajalec si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, – nagrajenec ni oddal pravega domačega naslova, – se nagrajenec v 7 dneh od obvestila ni odzval na sporočilo, v katerem ga obveščamo o izboru, – se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, – v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.
 
9. Davčne obveznosti:
V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, jo je prejemnik dolžan prijaviti v letni napovedi za odmero dohodnine, pri čemer mora prikazati vrednost nagrade in znesek plačane dohodnine. Na podlagi Zakona o dohodnini iz 108. člena/2.odstavka se v davčno osnovo ne vštevajo posamezna darila/nagrade, če njihova vrednost ne presega 42 eur oziroma, če skupna vrednost vseh daril/nagrad, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eur. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Izvajalec bo po koncu davčnega leta izračunal skupno vrednost mesečnih nagrad, ki so jih posamezni obdarovanci prejeli v davčnem letu. V primeru, da bo bruto vrednost presegala z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, bo organizator obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. Akontacijo dohodnine za nagrado plača organizator nagradne igre (Zakaj Alternativa d.o.o.) v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko in državo rezidentstva).
 
10. Izključitev odgovornosti:
Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za: – (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook – vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali izboru, – nedostavljene pošiljke z nagradami, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 
11. Varovanje osebnih podatkov:
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da izvajalec nagradne igre in organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita zgolj za potrebe te nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.
 
12. Dostop do pravil nagradne igre:
Navodila nagradne igre so objavljena na:https://teslovapurpurnaplosca.si  Povezava do pravil je v času nagradne igre objavljena tudi na: https://www.facebook.com/teslovapurpurnaploscica/ 
Pravila so dostopna na vpogled vsem udeležencem.
 
13. Ostale določbe:
Izvajalec ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter neustrezne odgovore na nagradni vprašanji. Odločitev izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno izvajalec. Izvajalec nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Izvajalec obvestil z objavo na Facebook-u. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravljata nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo izvajalcu oz. organizatorju in ne družbi Facebook.  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti. Ta pravila začnejo veljati z dnem objave.
 
Murska Sobota, 9. 4. 2020
 
Izvajalec nagradne igre: Zakaj Alternativa, d.o.o.Tomšičeva ulica 18, 9000 Murska Sobota